Kragero Energi Logo

Våre

bærekraftsmål

I Kragerø Energi er vi opptatt av bærekraft i alt vi foretar oss. Her er en oversikt over våre bærekraftsmål.

Mål 7: Ren energi for alle

Vi produserer ikke kraften selv, men vi sørger for å distribuere den på en effektiv og sikker måte. Dette er en viktig del av samfunnets infrastruktur. De fleste ser på kraftnettet som en selvfølge, men det skal bygges, vedlikeholdes og utvides, og det er vi alle med på å betale for gjennom nettleien vår. Installasjon av ladepunkter og alternative løsninger som varmepumper og solceller er også en del av de mulighetene vi er med på å realisere.

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

I Kragerø Energi er det grunnleggende at vi har ansatte som opplever at vi følger arbeidslivets regler og avtaler, at vi har et godt fungerende system for HMS og at alle jobber sammen for at arbeidet skal foregå på en sikker måte slik at alle kommer «minst like hele hjem fra jobb». Det kan også innebære at «grønne løsninger» og nye materialer må vurderes opp mot den ansattes sikkerhet i jobbutførelse.

I Kragerø kommunes eierskapsmelding for Kragerø Energi er det et mål «å sikre lokale arbeidsplasser, lokal beredskap og å sikre at en god verdiskaping i selskapet gagner fellesskapet». Dette er viktige rettesnorer for vårt arbeid.

Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

I den grad det er mulig, ønsker vi å bidra til innovasjon og utvikling i kommunen gjennom å gjøre egnet infrastruktur tilgjengelig, både ved strømnett og gjennom digitalt bredbånd og andre løsninger. Kommunen har et mål om at alle skal kunne benytte bredbåndsløsninger, og det ønsker vi å bidra til. Det er også viktig for oss å spille sammen med kommunen for å sørge for tilstrekkelig kapasitet i nettet til gode ladeløsninger for både maritim og landbasert trafikk. Nye innovasjoner innen helsetjenester og velferdsteknologi, sensorstyring og fjernovervåkning/-avlesning er noe av det vi mener kommer i det grønne skiftet. Her er samarbeid med både offentlige og private aktører viktig.

Selv vil vi også ha bærekraft og miljøvennlige løsninger med oss når vi f.eks. vurderer nye anskaffelser. Det er samtidig viktig å ha med driftssikkerhet, vedlikeholdskostnader og det reelle behovet for utskiftning i slike vurderinger.

Mål 13: Stoppe klimaendringene

Vi har ikke satt oss egne mål for reduksjon i klimautslipp, men vi ønsker å bidra til målene i kommuneplanen som berører fremtidsrettet energibruk, det å ta vare på kommunens grønne verdier og å sikre egen infrastruktur mot ekstremvær og andre resultater av klimaendringene.

Les mer om vårt bidrag til Kragerø
This is default text for notification bar