Kragero Energi Logo

En viktig lokal aktør

siden 1909

Historien

Forberedelsene for dannelse av Kragerø kommunale Elektricitetsverk begynte like før århundreskiftet, i 1898. Beslutningen om opprettelse av et kommunalt elektrisitetsverk ble fattet den 7. august 1909. De første elektriske anleggene kom i ordinær drift den 1. mai 1910.

Kragerø kommunale som kom i drift i 1910 omfattet bare Kragerø by. Etterhvert begynte også de omliggende kommuner å arbeide med dannelsen av egne elektrisitetsverk.

Sannidal kommunale Elektrisitetsverk ble besluttet opprettet den 27. februar 1917. De første anleggene ble satt i ordinær drift den 23. desember 1919. Skåtøy kommunale Elektrisitetsverk ble besluttet opprettet den 12. desember 1917.

De første anleggene ble satt i drift i løpet av 1920. Kraften ble levert fra Norsk Elektrokemisk Aktieselskab (NEA) som i 1906 hadde kjøpt fossene Dalsfoss, Tveitereidsfoss og Solumfoss av Kragerø Fossekompani. Dalsfoss kraftstasjon ble satt i drift i 1908. Herfra ble kraft overført til Kragerø kommunale Elektricitetsverk fra 1. mai 1910.

NEA var helt frem til 1949 eneste kraftleverandør til kommunene Kragerø, Sannidal, Skåtøy og Drangedal. Etterhvert som kraftforbruket i de ovenfornevnte distrikter økte, ble det umulig for NEA å gi tilfredsstillende kraftdekning. I 1945 ble det innledet et kraftsamarbeide mellom kommunene Kragerø, Sannidal, Skåtøy og Drangedal. Dette førte til dannelsen av Kragerø-distriktets Kraftlag i 1947.

Kragerø-distriktets Kraftlag (KK) fikk finansiert og iverksatt bygging av en 66 kV kraftledning fra Skiensfjorden Kommunale Kraftselskap(SKK), Hauens transformator- stasjon og frem til Kragerø. Det ble bygget en transformatorstasjon på Bråten, der spenningen ble nedtransformert til 5 kV for Kragerø by og til 10 kV i landdistriktene.

I medhold av lov av 12. desember 1958, ble kommunene Kragerø, Sannidal og Skåtøy slått sammen til en kommune. Sammenslutningen ble iverksatt fra 1.1.1960. Elverkene i de tre kommunene ble slått sammen til Kragerø Elverk. Drangedal valgte samtidig å gå ut av det etablerte engros samarbeidet i KK, og isteden satse på egen kraftutbygging i Suvdøla.

Kragerø-distriktets Kraftlag hadde felles administrasjon med Kragerø Elverk, og fortsatte sin virksomhet med eget styre og representantskap for å skaffe distriktet en sikker krafttilgang.

I 1963 ble Holtane transformatorstasjon satt i drift. Stasjonen ble forbundet med NVE-Statskraft-verkenes linje mellom Knardalstrand og Akland. Det ble opprettet kontrakt med Statskraftverkene om levering av Statskraft og Tokkekraft på tilsammen 10,9 MW og 65,4 GWh. Videre ble det opprettet medlemskap i Samkjøringen. Kragerø-distriktets Kraftlag fungerte som egen enhet og engrosleverandør frem til 31.12.76.

Fra 1.1.1977 ble Kraftlaget og Elverket slått sammen til en enhet, Kragerø Elverk.

Overgang til aksjeselskap

I 1997 utredet Kragerø Elverk, i samarbeid med revisjonsfirmaet Ernst & Young, overgangen fra kommunal særbedrift til aksjeselskap. Utredningen konkluderte med at Kragerø Elverk burde omorganiseres til et eget heleid kommunalt aksjeselskap, og styret innstilte på det samme. I kommunestyremøte den 6/11-97 ble styrets innstilling vedtatt.

Det nye aksjeselskapet ble stiftet i stiftelsesmøte den 13/11-97 under navnet Kragerø Energi AS med en aksjekapital på kr. 5 mill. Denne er senere utvidet til kr. 10 mill.

For nærmere opplysninger omkring el-forsyningen i Kragerødistriktet, vises til Kragerø By’s historie og Sannidal og Skåtøy bygdebok, fellesbindet.

Les mer om vårt bidrag til Kragerø
This is default text for notification bar